Rozwiązania dla elektroniki

Strona domowa Produkty Usługi Przykłady Sklep Kontakt
Vamgraf - najbliższe plany rozwoju2013-08-27 - wersja 2.50

 1. usunięcie problemów podczas instalacji na Windows 72012-09-26 - wersja 2.49

 1. poprawki związane z obsługą wyświetlacza LCD - usunięto problem okresowego zamazywania  ekranu wyświetlacza przy stosowaniu wyświetlaczy innych niż 2x16 znaków
 2. przyspieszono programową obsługę wyświetlaczy LCD


2012-02-25 - wersja 2.48

 1. poprawki w symulatorze dotyczace VamsteraC i wyjść na ekspanderach.

2012-02-19 - wersja 2.47

 1. dodano nowy typ Vamstera - VamsterC. Posiada rozbudowaną ilość we-wy z możliwością dodania ekspanderów we-wy. Więcej szczegółów w dokumentacji VamsteraC.
 2. dodano nowy element do konwersji WeA na napięcie z zakresu 0-10V.
 3. dodano nowy dokument opisujący wersję płatną Vamgrafa ("Vamgraf_wersja_platna.pdf").

2011-10-23 - wersja 2.46

Uwaga: wersja 2.46 wymaga ponownego zainstalowania aplikacji (starsze wersje Vamgrafa nie zostaną automatycznie zaktualizowane).
Wymagana jest również ponowna aktywacja programu do wersji płatnej (dotyczy Użytkowników którzy zakupili kod aktywacyjny).

 1. zmiana przy obsłudze czujników temperatury DS: w przypadku braku komunikacji z czujnikiem zostanie zgłoszony błąd ale Vamster będzie próbował ponownie się z nim skomunikować
 2. usunięto błąd  przy zapisie wartości w EEPROM (dotyczy elementów pamięciowych oraz zmiennych dla ekranów edycji)
 3. poprawiono / ujednolicono działanie elementu logicznego multipleksera  2-wejściowego; w poprzedniej wersji działał inaczej (odwrotnie) w symulatorze a inaczej bezpośrednio w Vamsterze
 4. poprawiono obiekty edycyjne dla daty
 5. dodano logowanie/zapis błędu związanego z brakiem komunikacji ze sprzętowym zegarem RTC
 6. wyjścia PWM (sprzętowe i programowe) są  ustawiane w  stan nieaktywny bezpośrednio po starcie Vamstera
 7. w sekcji download umieszczono bezplatny bootloader dla VamsteraB opartego na ATMega168  (VamsterB_boot_M168.hex) oraz bootloader dla wersji płatnej VamsteraD opartego na ATMega32  (VamsterD_boot_M32.hex). Pliki te nie są dołączane podczas instalacji Vamgrafa.
 8. program przystosowano do pracy na 64-bitowych wersjach Windows
 9. poprawiono szereg drobnych funkcji w oprogramowaniu sprzętowym

2010-10-04 - wersja 2.44

 1. program lepiej przystosowano do działania na systemach Windows Vista i Windows 7 (zgodność z wymogami bezpieczeństwa)
 2. zmieniono sposób aktualizacji aplikacji - obecnie program może być aktualizowany automatycznie
 3. w  oknie informacji  kompilatora zmieniono (na  bardziej  czytelną)  ikonę ostrzeżeń
 4. dodano obsługę VamsteraSL

2010-09-19 - wersja 2.43

 1. dodano możliwość automatycznej aktualizacji programu
 2. usunięto okno manualnego sprawdzania aktualizacji Vamgrafa.
 3. w ustawieniach programu na stałe włączona jest opcja „Elementy dla zaawansowanych”.
 4. odłączone końce linii połączeń są oznaczane kolorem czerwonym (krzyżykiem).
 5. zwiększono ilość zapamiętanych operacji Cofnij/Powtórz do 50.
 6. do elementu „Zaokrąglenie” dodano kontrolę zakresu wartości wyjściowej.
 7. dodano bardziej szczegółowe komunikaty diagnostyczne w przypadku przekroczenia dostępnej ilości flasha

2010-09-07 - wersja 2.40

 1. zmieniono sposób prowadzenia połączeń pomiędzy elementami na połączenia liniami prostymi
 2. dodano nowy typ Vamstera – VamsterB (ATMega168)
 3. dodano elementy ustawiania daty, czasu i sekund systemowych
 4. dodano możliwość użycia wyświetlaczy LCD o różnych ilościach znaków(od 1x6 do 4x20) zgodnych z HD44870
 5. dodano element do łatwego tworzenia i obsługi menu na wyświetlaczach LCD
 6. dodano możliwość prostszego wyświetlania daty i czasu na LCD
 7. do list wyświetlania i edycji LCD dodano operacje Kopiuj/Wklej dla napisów
 8. zmieniono sposób edycji pozycji w tablicach konwersji

2010-07-24 - wersja 2.2

 1. umożliwienie używania zmiennych w oknie edycyjnym (podobnie jak na ekranach wyświetlania)
 2. dodano możliwość reagowania na naciśnięcie klwisza Esc w ekranach edycji (łatwiejsza budowa menu)

2010-06-21 - wersja 2.01

 1. domyślnie opisy wyrównane są centralnie
 2. wyeliminowanie problemów występujących w niektórych systemach Windows Vista i Windows 7

2010-05-08 - wersja 2.0

 1. znaczne przyspieszenie inicjacji i kompilacji programu (optymalizacja wykrywania pętli i obliczenia wartości początkowych)
 2. VamsterT, VamsterS, VamsterSL dodano dodatkowe wejścia (WEC3,WEC4) zamiennie z wejściami czujnika DS18B20
 3. VamsterM - dodano nowe wejścia i wyjścia
 4. dodano nowy sposób dodawania bloków Vamgrafa (poprzez okno dialogowe)
 5. dodano przeglądarkę projektów przykładowych
 6. dodano funkcje sprawdzania i aktualizacji nowych wersji plików programu, bloków i przykładów
 7. przyspieszono działanie trybu testowego poprzez zmianę sposobu aktualizacji podglądu zmiennych
 8. dodano nowe elementy: przerzutnik T z zerowaniem oraz liczbową pamięć zatrzaskową z kasowaniem
 9. dodano  przełącznik ignorowania błędów  zgłaszanych podczas  wyliczania  początkowych wartości zmiennych
 10. przyspieszono  algorytm generowania liczby losowej
 11. zwiększono możliwości użycia stałych (obecnie można stałe podłączać do większości elementów)
 12. przekroczenie zakresu wartości powoduje jej automatyczne sprowadzenie do dopuszczalnego zakresu i zgłoszenie błędu (ale dalsze działanie elementów nie jest przerywane)
 13. dodano możliwość  kopiowania / wklejania elementów tablicowych (ekrany wyświetlania, elementy tablicowe, buzzer)
 14. umożliwiono stosowanie dłuższych opisów elementów, przyłączy i bloków oraz zmiany ich wyrównania
 15. zmiana: błąd dzielenia przez zero resetuje Vamstera (błąd krytyczny)

2010-03-13 - wersja 1.14

 1. bloki / elementy - dodano możliwość stosowania dłuższych opisów i tekstów podpowiedzi
 2. można dodawać opis do bloku pochodzącego z pliku
 3. usunięto błąd zapamiętywania wartości domyślnej podczas edycji liczby
 4. usunięto błąd podczas kopiowania elementów pamięci
 5. parametry portu COM oraz wyświetlanie siatki Grid ustawiane są globalnie dla użytkownika (wcześniej byly przypisane do projektu)
 6. wprowadzono nowy parametr konfiguracji programu: Zapisuj operacje Cofnij / Powtórz do pliku

2010-02-02 - wersja 1.13

 1. dodano obsługę operacji Undo / Redo (cofnij / powtórz) przy tworzeniu projektu

2010-01-17 - wersja 1.12

 1. dodano obsługę nowego sprzętu - VamsterS
 2. dodano zabezpieczenie pamięci przed zamazaniem programem przeznaczonym dla innego typu Vamstera
 3. zwiększona funkcjonalność podglądu zmiennych
 4. możliwość rejestracji stanu  wejść i użycia ich później w symulacji
 5. podgląd i szybka lokalizacja użytych pinów Vamsterów w programie
 6. możliwość przerwania kompilacji  programu
 7. poprawiono generowanie błędów przy przekroczeniu dostępnego rozmiaru pamięci FLASH na program© Vamond 2009 - 2012